Portada CETSE

Carrusel de fotografías del CETSE.

Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE)

Agrupa a totes les unitats tecnològiques de la seguretat d'Espanya

Què és el CETSE?

El CETSE constitueix la seu de la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat (SGSICS), com òrgan d' implementació de les funcions específiques d'aquesta Subdirecció i de les polítiques de I+D+i de l'òrgan Directiu, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 734/2020 de 4 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

El CETSE, inaugurat el 20 d'abril , es troba ubicat a la localitat de El Pardo (Madrid), a més de la SGSICS, es troba el Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques i Ciberseguretat (CNPIC).

Enllaços relacionats

Logotip  CETSE

Que és la SGSICS?

Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat (SGSICS)

Dependent de la Secretaría d'Estat de Seguretat, té les seves funcions asignades mitjançant el Reial Decret 734/2020 de 4 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior.

La missió de la SGSICS, es la de proposar, planificar, coordinar i implantar bases de dades, sistemes d'informació i sistemes de comunicacions per poder ser utilitzats per les Foces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FFCCSE), permetent desenvolupar el seu treball garantint els drets, llibertats i la seguretat dels ciutadans d'una manera més efecient i efectiva.

El desenvolupament i manteniment d'aplicacions de propòsit general, incloent el relatiu a la transformació digital del Ministeri de l'Interior i als funcionaris del TIC asignats a l'àmbit de la Subsecretaría, així com la direcció del Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE) com òrgan de implementació de les funcions específiques d'aquesta Subdirecció i de les polítiques de I+D+i de l'òrgan Directiu, situat a El Pardo  y seu de la SGSICS.

Enllaços relacionats

Logotip SGSICS

Que és el CNPIC?

Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques (CNPIC)

El Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques (CNPIC) és l'Òrgan del Ministeri de l'Interior encarregat de l'impuls, la coordinació i supervisió de totes les activitats que té encomanades la Secretaria d'Estat de Seguretat en relació amb la Protecció d'Infraestructures Crítiques en el territori nacional.

La legislació espanyola sobre protecció d'infraestructures crítiques, estableix la necessitat de garantir l'adequada prestació dels serveis essencials, a través de mecanismes que possibilitin la seguretat d'aquesta mena d'infraestructures, tasca encomanada al CNPIC, que assisteix al Secretari d'Estat de Seguretat en les seves funcions.

Enllaços relacionats

Logotip  CNPIC

Què és la OCC?

Oficina de Coordinació de Ciberseguretat (OCC)

L'Oficina de Coordinació de Ciberseguretat (OCC) és l'òrgan tècnic de coordinació del Ministeri de l'Interior en matèria de ciberseguretat. Entre les seves funcions es troba l'exercici de l'autoritat en matèria de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació per als operadors de serveis essencials designats com a operadors crítics, que ostenta la Secretaria d'Estat de Seguretat.

A més, és el punt de contacte nacional de coordinació operativa per a l'intercanvi d'informació respecte als atacs contra els sistemes d'informació, segons la Directiva 2013/40/UE; així mateix, és el canal específic de comunicació entre els CSIRT nacionals de referència i la Secretaria d'Estat de Seguretat i realitza la coordinació tècnica en matèria de ciberseguretat entre aquesta Secretaria d'Estat i els seus organismes dependents.

Enllaços relacionats

Logo OCC

Director del CETSE

Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat Secretaría d'Estat de Seguretat

Enrique Belda Esplugues és Doctor per la Universitat Politècnica de València (UPV) i Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de València (UPV), havent cursat Postgraus a les Universitats de: Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Universitat Politècnica de València (UPV), École Nationale donis Ponts et Chaussées de Paris, École Nationale d'Administration (L’ENA) de Paris, el IESE Business School- Universitat de Navarra, UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distància), així com en l'Institut Nacional d'Administració Pública INAP i l'Escola Diplomàtica Espanyola (Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació).

Funcionari de Carrera de l'Administració General de l'Estat, actualment és el Sotsdirector General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat de la Secretària d'Estat de Seguretat en el Ministeri de l'Interior i Director del Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE) del Ministeri de l'Interior. Prèviament va exercir els llocs de: Sotsdirector General Adjunt de Circulació en la Direcció general de trànsit i de Professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de València. També va treballar en el Sector Privat com a Enginyer de Camins, Canals i Ports en la construcció d'Obres Públiques i la Gestió de Projectes.

Al llarg dels més de 30 anys de carrera professional ha rebut nombroses distincions, premis i reconeixements (14), tant nacionals com a internacionals, de diferents Institucions, Associacions, Fundacions i Empreses com són: la Universitat Politècnica de València, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el Ministeri de Defensa, Protecció Civil, l'Associació Espanyola de la Carretera, la Càtedra ANTPJI-UDIJMA , AUTELSI i l'Empresa Dragatges i Construccions, S.A.

Ha participat com a professor convidat en diversos Màster en matèries com: els Sistemes Intel·ligents de Transport i la Ciberseguretat i ha publicat, com a autor o coautor, nombrosos articles, 19 d'ells en publicacions nacionals i 6 en publicacions internacionals.

Contactar

Imagen del director Enrique Belda Esplugues

Premis i reconoxeiments

Concedits al Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE)

Premi ENISE 2010 al millor servei o projecte amb DNIe

Premi ENISE 2010 al millor servei o projecte amb DNIe Sistema ABC per al control automatitzat de fronteres

Premi AUTELSI en la categoria Desenvolupament de la Societat de la Informació, 014

Premi AUTELSI 2014 en la categoria Desenvolupament de la Societat de la Informació Servei de Resposta i Incidents per Infraestructures Crítiques i Operadors Estrategics

Premi Computeworld 2015 al millor projecte Big Data

Premi Computerworld 2015 al millor projecte Big Data Sistema PNR per al registre de noms de pasatgers

Premi SOCINFO CIS Administricó General de l'Estat, 2015

Premi SOCINFO CIS 2015 Administricó General de l'Estat. ALERTCOPS

Premi revista SIC (Nou canal públic amb les Forces y Cossos de Seguretat de l'Estat) 2015

Premi revista SIC 2015 No canal públic amb les Forces y Cossos de Seguretat de l'Estat per alertes de seguretat

Premi Emirats Àrabs Units al millor projecte de M-Government, 2016.

Premi Emirats Àrabs Units 2016 al millor projecte de M-Government. ALERTCOPS

EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016.

Premi EnerTIC Awards 2016 BEST SMART CLOUD Project, 2016

Premi de la Fundació Europea per a les Persones Desaparegudes QSDGlobal2017.

Premi QSDGlobal 2017 Fundació Europea per a les Persones Desaparegudes a la millor aplicació tencològica, científica i/o treball de camp

Premi Meninas 2019 – Pel seu treball en pro de la seguretat de les dones.

Premi Meninas 2019 Pel seu treball en pro de la seguretat de les dones. ALERTCOPS

Premi ASIS Internacional 2019 a la millor instal.lació de Seguretat.

Premi ASIS Internacional 2019 a la millor instal.lació de Seguretat Projecte Ceuta Safe City