Avís Legal CETSE

Avís Legal

Aquesta pàgina web /publico/cetse/cetse.html i els dominis i directoris que inclou (d'ara endavant conjuntament denominats "Portal") compleixen la funció d'informació general i d'atenció al ciutadà en els termes establerts en l'article 4 del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà. Dins dels límits de l'esmentat article 4 del Reial decret 208/1996, els continguts del Portal tenen caràcter merament informatiu, sense que pugui derivar-se d'ells efecte jurídic vinculant algun.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta Web sense citar el seu origne o solicitar autorització, SALVO en les pàgines en les que s'indica expresamente altra circunstància.

La informació continguda en aquesta Web procedeix de fonts públiques. El CETSE no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les informacions i les eines contingudes en el seu Portal. A fi de mantenir actualitzada la informació publicada en el Portal, els seus continguts podran ser modificats o corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana comprovar la seva vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

El CETSE es responsabilitza exclusivament de les contestacions que es realitzin a través de l'adreça de correu electrònic corresponent a aquest Centre.

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent sota /publico/cetse/avisoLegal.html, vincularan a qualsevol agent reutilizador pel mer fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre , pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establert en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació de el sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació sigui quin sigui el seu suport material o electrònic així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent-hi, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, en el seu cas, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions Generals per a la Reutilització

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

  • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: CETSE".
  • Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estigués inclosa en el document original.
  • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el CETSE reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme amb ella.
  • Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, en el seu cas, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que poguessin derivar-se d'ella.

El CETSE no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilizadores ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

El CETSE no garanteix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'Agent Reutilizador

El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.