I+D+i Proyectos realizados en elCETSE

Foto proyectos I+D+i

Recerca + Desenvolupament + innovació

Activitat d'I+D+i en el Centre Tecnològic de Seguretat CETSE

El Reial decret 207/2024

Desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior, que la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat SGSICS, és l'encarregada de “Acordar, coordinar, executar i dur a terme qualsevol altra acció necessària relativa a la participació en projectes europeus de recerca, desenvolupament i innovació (I+D+i) en matèria de seguretat d'acord amb les instruccions del Secretari d'Estat", així com de “Dirigir el Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE) com a òrgan d'implementació de les funcions específiques d'aquesta Subdirecció i de les polítiques d'I+D+i de l'òrgan Directiu”.

En compliment d'aquest article, la SGSICS representa davant la Comissió Europea al Ministeri de l'Interior en els projectes d'I+D en els quals aquest participi, principalment dins de Programes com el 8è Programa Marc “Horitzó 2020”, o aquells projectes de caràcter innovador de fons europeus executius com són els FSI (Fons per a la Seguretat Interior)

D'altra banda, la SGSICS està participant com a representant del Ministeri de l'Interior en l'elaboració del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2017-2020 aportant la visió del nostre Ministeri dins del Repte en Seguretat, Protecció i Defensa establert en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020.

La participació en els projectes associats a aquests programes de finançament europeus, es realitza en qualitat de coordinador/soci/observador en diversos projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) finançats pel Setè Programa Marc i el Programa Horizonte 2020 de la Comissió Europea (CE). Aquests Programes, dins de l'àrea de seguretat estan orientats a proporcionar solucions tecnològiques a les agències encarregades de la seguretat interior, en el cas espanyol, a les Forces i Cossos de Seguretat i organismes dependents de Secretaria d'Estat de Seguretat, sota la representació legal i financera de la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat.

Conscients de la importància que té per a Espanya l'impuls de la seva activitat empresarial, la SGSICS ve participant activament en qualitat d'usuari final des de fa anys en determinats projectes presentats en les convocatòries de finançament dels mateixos per part de la UE, i l'àmbit principal de la qual és l'impuls de la I+D+i en matèria de seguretat pública a nivell nacional i europeu. Evolucionant amb això, des de la figura d'observador a soci de ple dret, arribant a postular-se com a coordinador de diferents projectes, gràcies a la qual cosa el Ministeri de l'Interior ha adquirit visibilitat i rellevància a nivell europeu i internacional.

Imatge gent treballant en les seves taules

Entre els objectius de CETSE hi ha el

Centralitzar la representació del Ministeri de l'Interior davant la Comissió Europea

En dues úniques figures, tal com exigeix la CE a qualsevol organisme públic:

 • Signant legal -“authorised representative”-, el subdirector General.
 • LEAR -“Legal Entity Appointed Representative”-, el cap de Servei assignat a aquest projecte.

Principals objectius:

 • Identificar oportunitats de finançament de projectes a través de Programes i convocatòries d'I+D+i.
 • Recopilar i donar suport a la tramitació de propostes de projectes d'I+D+i de Policia Nacional, Guàrdia Civil així com qualsevol altra unitat del Ministeri (CITCO, CNPIC..etc.).
 • Mantenir una actitud proactiva a la cerca de programes i solucions tecnològiques eficients que permetin ajudar a aconseguir els nous objectius en l'àmbit d'I+D+i en el Pla Estratègic 2017-2020, i amb això garantir la missió principal dels òrgans dependents
 • Accedir als productes i solucions tecnològiques de seguretat que puguin ser posteriorment aplicables amb èxit en la labor de seguretat pública que presten les Forces i Cossos de Seguretat i altres Cossos de Seguretat Europeus.
 • Fer costat al sector industrial que investiga en matèria de seguretat perquè, comptant amb un cossos policials de prestigi i de referència, puguin accedir a les ajudes financeres europees esmentades. Impulsant d'aquesta manera la col·laboració entre administració, empreses i Universitats.
Horizon 2020

Situació actual

Des de l'últim trimestre de 2017, i després de l'aprovació del Reial decret 734/2020

S'ha estat donant impuls a l'activitat d'I+D+i, establint-se un grup de treball en l'àmbit de la Subdirecció amb la missió de donar suport a les missions encomanades a aquesta Unitat en matèria de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

De manera més particular, s'ha creat la Comunitat d'Usuaris en Seguretat a Espanya com a organització que tracta de coordinar la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de la I+D+i en l'àmbit de la seguretat i que, al seu torn, tracta de coordinar i informar els usuaris dels projectes vinculats als Programes Marc convocats per la Comissió Europea.

Dins d'aquesta Comunitat d'Usuaris s'han creat una sèrie de grups de treball per a identificar les necessitats dels diferents organismes públics relacionats amb la seguretat que ho componen amb l'objectiu de contactar amb l'acadèmia i la indústria per a tractar de donar resposta a aquestes necessitats.

Logo cetse

Activitats

Fomentar la participació reeixida del Ministeri de l'Interior d'Espanya.

En els programes de finançament de projectes I+D+i, a manera d'inversió eficient.

 • Actuar com a Interlocutor idoni del Ministeri de l'Interior, en l'àmbit europeu I+D+i i en l'àmbit tecnològic industrial nacional i internacional.
 • Coordinar integralment els projectes, especialment en els aspectes administratius, legals i financers com a suport de tots els organismes dependents que participen en aquests.
 • Donar suport i fomentar les labors de coordinació, comunicació i conscienciació d'I+D+i del Ministeri d'Interior, en la gestió de projectes i el sector d'Innovació i Desenvolupament en les noves tecnologies.
 • Augmentar el lideratge i/o coordinació del Ministeri de l'Interior en les propostes de participació en projectes I+D+i.
 • Intent de millora de la taxa d'aprovació de projectes de fons de finançament europeu en els quals participin les diferents unitats operatives dependents, que siguin d'interès tecnològic per al bon desenvolupament de les seves funcions diàries i donin visibilitat a nivell nacional i internacional d'aquestes.
 • Proporcionar suport a les unitats de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat coordinant iniciatives com la "Comunitat d'usuaris nacional" (Community of users - CoU a Nivell Nacional i Internacional), impulsat per la present Subdirecció, per a participar en Programa H2020 i en altres programes de finançament tant a nivell europeu com a nivell nacional (Fons FEDER, Eines CDTI…etc.)
 • Canalitzar i afavorir la gestió de la I+D+i davant els reptes futurs i per al millor acompliment de les missions i comeses de les FCSE. La qual cosa suposa la participació com a punts nacionals de contacte en grups de treball:
  • Grup de treball de Secretaria d'Estat de Seguretat per sistemes Antidrón.
  • Grups de treball tècnic de la Comunitat d'Usuaris amb la Indústria i les Universitats.
  • Prospectiva tecnològica a Nivell Ministeri de l'Interior impulsada per la SGSICS (grups tècnics de treball, jornades de formació en matèria H2020 per a òrgans dependents…etc.).
 • I en Fòrums tecnològics a nivell nacional i internacional, com per exemple:
  • ENLETS - European Network of Law Enforcement Technology Services.
  • IFAFRI - International Forum to Advance First Responder Innovation.
  • PASAG - Horizon 2020 Protection And Security Advisory Group.
  • SRIEE - The Security Research, Innovation and Education Events.
 • Interlocutor idoni del Ministeri de l'Interior, en l'àmbit I+D+i. Participació com a experts i interlocutors en WHORKSHOPS, SMI2G (Security Mission Information and Innovation Group), SER3M, Jornades Policies Locals, Jornades CDTI, Jornades ISDEFE, Jornades Seguretat i Defensa I+D+i a Segòvia, Assistència a Jornades Preparatòries per a la Defensa per a la cerca de tecnologies duals…etc.
Imatge dron, càmara i mòbil

Beneficis

gràcies a la Recerca, desenvolupament i innovació

 • Identificació d'oportunitats de finançament de projectes de caràcter tecnològic per a la Seguretat.
 • Unificació de procediments per a la presentació i tramitació de propostes.
 • Creació de sinergies entre els diferents departaments del Ministeri de l'Interior en matèria d'innovació i prospectiva tecnològica.