Projectes: Bases de dades de Seguretat

Projectes en Curs

Sistema Automàtic d'Identificació Dactilar (SAID)

El SAID és una base nacional d'impressions dactilars, on es graven les petjades latents recollides en els escenaris dels delictes, així com les dactilars dels detinguts ressenyats. El seu objectiu principal és la recerca de delictes.

Els seus objectius són: permetre l'intercanvi de la informació relativa a empremtes dactilars que serveixi com a suport a la resolució de recerques, a nivell nacional, afavorir la coordinació i col·laboració policial per a la resolució de delictes i permetre també l'intercanvi amb països de la UE i tercers països.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unió Europea

Base de dades Policial de Patrons de AND

Constitueix una base de dades de caràcter nacional en la qual totes les Institucions participants graven els perfils genètics obtinguts a partir de les mostres recollides en els escenaris dels delictes, i els perfils genètics d'origen conegut, obtinguts de l'anàlisi de mostres tant per a la recerca i esbrinament de delictes, com per als procediments d'identificació de restes cadavèriques o persones desaparegudes.

Els perfils introduïts en la base de dades es comparen amb els de tots els Cossos, i en cas de coincidència s'inicia un protocol de col·laboració.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unió Europea
 • Ministeri de Justícia

Sistema Europeu d'Intercanvi de Dades de Vehicles (EUCARIS)

Aplicació que permet l'intercanvi de dades de vehicles i els seus propietaris entre les diverses policies a nivell europeu, com a suport a l'aprofundiment de la cooperació policial transfronterera, en particular en matèria de lluita contra el terrorisme, la delinqüència transfronterera i la migració il·legal.

EUCARIS facilita una resposta ràpida a la sol·licitud d'informació a través de la matrícula o del número de bastidor d'un vehicle.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unió Europea
 • DGT. Direcció General de Trànsit

Sistema Automàtic d'Identificació Balística (SAIB)

Consisteix en dues bases de dades, distribuïdes en la Comissaria General de Policia Científica de la Policia Nacional i en el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, connectades entre si. D'aquesta manera tots els elements balístics del territori nacional es troben emmagatzemats en el sistema i poden ser consultats per tots dos cossos policials.

Cada vegada que un nou element balístic s'introdueix en el sistema, automàticament es realitza una consulta creuada i simultània a totes dues bases de dades.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Persones Desaparegudes i Cadàvers sense Identificar

El sistema recull les dades de tots els cadàvers i restes humanes sense identificar recollits per les Forces i Cossos de Seguretat espanyols, així com totes les denúncies de persones desaparegudes, i els compara.


En cas de trobar alguna coincidència es comunica als Cossos implicats i s'inicia un protocol de col·laboració, permetent resoldre recerques relacionades amb persones desaparegudes.ar alguna coincidencia se comunica a los Cuerpos implicados y se inicia un protocolo de colaboración, permitiendo resolver investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
Reconeixements
 • Millor aplicació tecnològica, científica i/o treball de camp, 2017
 • Millor aplicació tecnològica, científica i/o treball de camp, 2017

Alerta Primerenca per Nens Desapareguts

Amb aquest sistema es pretén generar alertes i avisos amb la finalitat de recaptar la col·laboració de la població, en els casos de menors que hagin desaparegut sota unes circumstàncies molt definides. D'aquesta manera es podria obtenir informació útil per a trobar al menor en el temps més curt possible.

El contingut d'aquestes alertes i avisos vindrà determinat per les denúncies generades per les Forces i Cossos de Seguretat de menors despareguts, sempre que compleixin uns requisits específics.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Intercanvi Telemàtic de Requisitòries amb Justícia

Amb aquest sistema es pretén automatitzar l'enviament des dels jutjats i tribunals a les Forces i Cossos de Seguretat les Requisitòries, Mesures Cautelars i Sentències Fermes que avui es reben en paper.

Amb això, es pretén afavorir l'intercanvi d'informació entre el Ministeri de Justícia i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, que serveixi com a suport a la resolució de recerques.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Ministeri de Justícia

LexNet

LexNet és una plataforma del Ministeri de Justícia per a l'intercanvi segur d'informació entre els òrgans judicials i una gran diversitat d'operadors jurídics que, en el seu treball diari, necessiten intercanviar documents judicials evitant el telèfon, el fax o el correu electrònic.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han integrat els seus sistemes de gestió de denúncies i atestats perquè automàticament, una vegada generades, es comuniquin amb la citada plataforma via servei web amb comunicacions segures.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Ministeri de Justícia

Centre de Compensació de Dades: Intercanvi de Registres Policials

Para una Per a una correcta actuació de les diferents FFCCSE, es requereix disposar d'una informació actualitzada, fiable i fàcilment accessible relativa als antecedents policials dels subjectes sota recerca.

L'objectiu del Centre de Compensació de Dades és proporcionar una plataforma que permeti l'intercanvi d'informació relativa a antecedents policials entre les diferents Forces i Cossos de Seguretat.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Mossos d´Esquadra

Centro de Compensación de Datos: DNI

El sistema permet a la Guàrdia Civil conèixer en temps real la informació del DNI de les persones investigades o que realitzen tràmits davant aquest Cos, la qual cosa suposa una millora en l'eficàcia de les actuacions i sobretot en l'eficiència, estalviant nombrosos costos de gestió interna per a realitzar unes consultes que anteriorment calia fer en paper.

El seu ús està limitat a les aplicacions de denúncies i s'utilitza la mateixa infraestructura tecnològica que per a l'intercanvi d'antecedents, el Centre de Compensació (CdC).rcambio de antecedentes, el Centro de Compensación (CdC).

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Centre de Compensació de Dades: Armes

El coneixement compartit i en temps real de quines armes disposen les persones investigades, així com a qui pertany cada arma és bàsic per a la resolució dels delictes, així com per a la prevenció d'activitats delictives, com per exemple en el cas de la violència de gènere. El sistema permet que la Policia Nacional consulti la informació emmagatzemada en el registre d'armes propietat de la Guàrdia Civil.

S'utilitza la mateixa tecnologia que per a l'intercanvi d'antecedents i DNI, el Centre de Compensació.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Centre de Compensació de Dades: Embarcacions

El coneixement compartit i en temps real de quines embarcacions disposen les persones investigades, així com a qui pertany cada embarcació és bàsic per a la resolució dels delictes, així com per a la prevenció d'activitats delictives. El sistema permet que la Policia Nacional consulti la informació emmagatzemada en el registre d'embarcacions propietat de la Guàrdia Civil.

S'usa la mateixa tecnologia que per a l'intercanvi d'antecedents, armes i DNI: el Centre de Compensació de Dades (CdC).

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil

Sistema contra el Frau de Vehicles Sostrets i Indemnitzats

El Sistema té com a objectiu detectar i impedir el frau en el cobrament de pòlisses d'assegurances de vehicles sostrets i que ja han estat indemnitzats.

Per a això posa a la disposició dels organismes Policials que siguin usuaris de la Base de dades d'Assenyalaments Nacionals (BDSN), la informació necessària per a detectar i impedir el frau en el cobrament de pòlisses d'assegurança, automatitzant processos informàtics que garanteixen el lliurament dels vehicles sostrets i indemnitzats que es recuperin als seus legítims propietaris.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • UNESPA: Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores

Plataforma d'Anàlisi de Dades BDSN-DGT

El sistema té la finalitat de millorar la qualitat de les dades de la Base de dades d'Assenyalaments Nacionals/Sistema d'Informació Schengen (BDSN/*SIS) i de donar suport per a la detecció i anàlisi de possibles matriculacions o rematriculaciones irregulars de vehicles, a través de verificacions realitzades sobre els números de bastidor.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • DGT. Direcció General de Trànsit
 • Unió Europea

Sistema d'Identificació i Localització Automàtica de Vehicles (Projecte SILVA)

L'objectiu del projecte SILVA és la creació d'un sistema d'informació que incorpori les dades facilitades per les cambres de lectures de matrícules actuals i les que es poguessin instal·lar en el futur i gestioni la informació recollida amb les diferents Bases de dades d'ús policial, d'acord amb el marc legal, per a la seva utilització de per part de les FFCCSE, contribuint a un augment de l'eficàcia policial en l'esclariment dels delictes i l'obtenció i aportació de proves, a fi d'augmentar la seguretat ciutadana.

Usuaris
 • Cossos d'Emergències i Seguretat

Històric de projectes

Base de dades de Bandes Juvenils

Es tracta d'una aplicació i una base de dades per a recollir informació relativa als membres de bandes juvenils.

La base no conté informació identificativa de caràcter personal, i té com a objectiu donar suport a les recerques relacionades amb accions de bandes juvenils dels serveis d'Informació de Guàrdia Civil i de Policia Nacional i mantenir estadístiques actualitzades, representades per gràfics i mapes territorials.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Unió Europea

Estandarització i Manteniment de Taules de Seguretat

El sistema té com a objectiu estandarditzar i homologar les diferents codificacions i taules perquè siguin utilitzades per les diferents aplicacions que es desenvolupin en l'àmbit de la seguretat i la creació d'un repositori central amb aquestes taules, accessible a tots els possibles usuaris potencials.

Usuaris
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Policia Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra