Projectes: Infraestructura TIC del Ministeri

Projectes en Curs

Suport TIC a usuaris

Aquesta activitat comprèn el conjunt de treballs relacionats amb l'atenció a l'usuari i la provisió de suport quant als mitjans TIC (equipament fix i mòbil) i a les aplicacions informàtiques proporcionades en l'Àmbit de la Sotssecretaria de l'Interior i d'alguns dels seus Centres Directius, incloent el suport a l'usuari en l'ús d'aquests mitjans i aplicacions, amb l'objectiu de facilitar el suport tecnològic als usuaris i proporcionar un punt clar de referència cap a on dirigir les seves peticions depenent de la seva naturalesa.
 

Usuaris
  • Ministeri de l'Interior

Infraestructura de Sistemes

Treballs relacionats amb la posada en producció i manteniment de serveis informàtics en l'Àmbit de la Sotssecretaria de l'Interior i d'alguns dels seus Centres Directius, incloent la gestió dels Centres de Procesament de dades (principal i suport) i la sala tècnica, amb els següents objectius:

  • Desenvolupar i implementar els sistemes d'informació que requereix el Ministeri per al desenvolupament de la seva funció pública.
  • Optimitzar l'ús de les infraestructures TU mitjançant solucions dinàmiques i flexibles i amb una relació òptima de cost-eficàcia.
  • Impulsar la innovació en els serveis informàtics.
Usuaris
  • Ministeri de l'Interior

Infraestructura de Comunicacions

Implantació, manteniment i millora de les xarxes i mitjans de comunicacions, amb l'objectiu de dotar de serveis de veu i dades de qualitat a les seus dependent de la Sotssecretaria i proporcionar la connectivitat d'aquestes seus amb la resta de seus del Ministeri i xarxa SARA.

Usuaris
  • Ministeri de l'Interior

Pla d'acció per a la Transformació Digital en el Ministeri

En virtut de les competéncies establertes pel Reial Decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comuniacions a l'Administració General de l'Estat i el seus Organismes Públics i en cumpliment de la Lley 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Lley 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la Comisió Ministerial per a l'Administració Digital (CMAD) del Ministeri de l'Interior ha posat en marxa l'elaboració del Plà d' Acció de Transformació Digital (PATD) departamental.

Usuaris
  • Ministeri de l'Interior