Aviso Legal CETSE

Aviso Legal

Esta páxina web/publico/cetse/cetse.html e os dominios e directorios que inclúe (en diante conxuntamente denominados "Portal") cumpren a función de información xeral e de atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán. Dentro dos límites do mencionado artigo 4 do Real Decreto 208/1996, os contidos do Portal teñen carácter meramente informativo, sen que poida derivarse deles efecto xurídico vinculante algún.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos desta Web sen citar a súa orixe ou solicitar autorización, salvo nas páxinas nas que se indica expresamente outra circunstancia.

A información contida nesta Web procede de fontes públicas. O CETSE non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das informacións e as ferramentas contidas no seu Portal. Con obxecto de manter actualizada a información publicada no Portal, os seus contidos poderán ser modificados ou corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento, polo que se recomenda comprobar a súa vixencia ou exactitude acudindo ás fontes oficiais.

O CETSE responsabilízase exclusivamente das contestacións que se realicen a través da dirección de correo electrónico correspondente a este Centro.

Obrigatoriedade das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo /publico/cetse/avisoLegal.html, vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual

As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro , polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que devandito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización de información do sector público, polo que inclúe toda a información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico. como forma de expresión gráfica, sonora ou de imaxe empregada, incluíndo tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou "brutos".

Esta autorización leva, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións Xerais para a Reutilización

Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

  • Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  • Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: "Orixe dos datos: CETSE".
  • Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.
  • Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o CETSE reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que leve a cabo con ela.
  • Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade

A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

O CETSE non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

O CETSE non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

Responsabilidade do Axente Reutilizador

O axente reutilizador áchase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.