I+D+i Proyectos realizados en elCETSE

Foto proyectos I+D+i

Investigación + Desenvolvo + innovación

Actividade de I+D+i no Centro Tecnolóxico de Seguridade CETSE

O Real Decreto 734/2020

Desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior, que a Subdirección Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade SGSICS, é a encargada de “Acordar, coordinar, executar e levar a cabo calquera outra acción necesaria relativa á participación en proxectos europeos de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en materia de seguridade de acordo coas instrucións do Secretario de Estado", así como de “Dirixir o Centro Tecnolóxico de Seguridade (CETSE) como órgano de implementación das funcións específicas desta Subdirección e das políticas de I+D+i do órgano Directivo”.

En cumprimento deste artigo, a SGSICS representa ante a Comisión Europea ao Ministerio do Interior nos proxectos de I+D nos que este participe, principalmente dentro de Programas como o 8º Programa Marco “Horizonte 2020”, ou aqueles proxectos de carácter innovador de fondos europeos executivos como son os FSI (Fondos para a Seguridade Interior).

Por outra banda, a SGSICS está a participar como representante do Ministerio do Interior na elaboración do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2017-2020 achegando a visión do noso Ministerio dentro do Reto en Seguridade, Protección e Defensa establecido na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación 2013-2020.

A participación nos proxectos asociados aos devanditos programas de financiamento europeos, realízase en calidade de coordinador/socio/observador en varios proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+i) financiados polo Sétimo Programa Marco e o Programa Horizonte 2020 da Comisión Europea (CE). Estes Programas, dentro da área de seguridade están destinados a proporcionar solucións tecnolóxicas ás axencias encargadas da seguridade interior, no caso español, ás Forzas e Corpos de Seguridade e organismos dependentes de Secretaría de Estado de Seguridade, baixo a representación legal e financeira da Subdirección Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade.

Conscientes da importancia que ten para España o impulso da súa actividade empresarial, a SGSICS vén participando activamente en calidade de usuario final desde hai anos en determinados proxectos presentados nas convocatorias de financiamento dos mesmos por parte da UE, e cuxo ámbito principal é o impulso do I+D+i en materia de seguridade pública a nivel nacional e europeo. Evolucionando con iso, desde a figura de observador a socio de pleno dereito, chegando a postularse como coordinador de diferentes proxectos, grazas ao cal o Ministerio do Interior adquiriu visibilidade e relevancia a nivel europeo e internacional.

Imaxe xente traballando nas súas mesas

Entre os obxectivos do CETSE está

Centralizar a representación do Ministerio do Interior ante a Comisión Europea

En dúas únicas figuras, tal e como esixe a CE a calquera organismo público:

 • Asinante legal -“authorised representative”-, o subdirector Xeral.
 • LEAR -“Legal Entity Appointed Representative”-, o xefe de Servizo asignado a este proxecto.

Objetivos principales:

 • Identificar oportunidades de financiamento de proxectos a través de Programas e convocatorias de I+D+i.
 • Recompilar e apoiar a tramitación de propostas de proxectos de I+D+i de Policía Nacional, Garda Civil así como calquera outra unidade do Ministerio (CITCO, CNPIC..etc.).
 • Manter unha actitude proactiva na procura de programas e solucións tecnolóxicas eficientes que permitan axudar a alcanzar os novos obxectivos no ámbito de I+D+i no Plan Estratéxico 2017-2020, e con iso garantir a misión principal dos órganos dependentes
 • Acceder aos produtos e solucións tecnolóxicas de seguridade que poidan ser posteriormente aplicables con éxito no labor de seguridade pública que prestan as Forzas e Corpos de Seguridade e outros Corpos de Seguridade Europeos.
 • Apoiar ao sector industrial que investiga en materia de seguridade para que, contando cuns corpos policiais de prestixio e de referencia, poidan acceder ás axudas financeiras europeas mencionadas. Impulsando deste xeito a colaboración entre administración, empresas e Universidades.
Horizon 2020

Situación actual

Desde o último trimestre de 2017, e tras a aprobación do Real Decreto 734/2020

Estívose dando impulso á actividade de I+D+i, establecéndose un grupo de traballo no ámbito da Subdirección coa misión de apoiar as misións encomendadas a esta Unidade en materia de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.

De maneira máis particular, creouse a Comunidade de Usuarios en Seguridade en España como organización que trata de coordinar a colaboración público-privada para o desenvolvemento do I+D+i no ámbito da seguridade e que, á súa vez, trata de coordinar e informar os usuarios dos proxectos vinculados aos Programas Marco convocados pola Comisión Europea.

Dentro desta Comunidade de Usuarios creáronse unha serie de grupos de traballo para identificar as necesidades dos diferentes organismos públicos relacionados coa seguridade que o compoñen co obxectivo de contactar coa academia e a industria para tratar de dar resposta ás devanditas necesidades.

Logo cetse

Actividades

Fomentar a participación exitosa do Ministerio do Interior de España.

Nos programas de financiamento de proxectos I+D+i, a modo de investimento eficiente.

 • Actuar como Interlocutor idóneo do Ministerio do Interior, no ámbito europeo I+D+i e no ámbito tecnolóxico industrial nacional e internacional.
 • Coordinar integralmente os proxectos, especialmente nos aspectos administrativos, legais e financeiros como apoio de todos os organismos dependentes que participan nos mesmos.
 • Apoiar e fomentar os labores de coordinación, comunicación e concienciación de I+D+i do Ministerio de Interior, na xestión de proxectos e o sector de Innovación e Desenvolvemento nas novas tecnoloxías.
 • Aumentar o liderado e/ou coordinación do Ministerio do Interior nas propostas de participación en proxectos I+D+i.
 • Intento de mellora da taxa de aprobación de proxectos de fondos de financiamento europeo nos que participen as distintas unidades operativas dependentes, que sexan de interese tecnolóxico para o bo desenvolvemento das súas funcións diarias e dean visibilidade a nivel nacional e internacional das mesmas.
 • Proporcionar apoio ás unidades das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado coordinando iniciativas como a "Comunidade de usuarios nacional" (Community of users - CoU a Nivel Nacional e Internacional), impulsado pola presente Subdirección, para participar en Programa H2020 e noutros programas de financiamento tanto a nivel europeo como a nivel nacional (Fondos FEDER, Ferramentas CDTI…etc.).
 • Canalizar e favorecer a xestión do I+D+i ante os retos futuros e para o mellor desempeño das misións e labores das FCSE. O cal supón a participación como puntos nacionais de contacto en grupos de traballo:
  • Grupo de traballo de Secretaría de Estado de Seguridade para sistemas Antidrón.
  • Grupos de traballo técnico da Comunidade de Usuarios coa Industria e as Universidades.
  • Prospectiva tecnolóxica a Nivel Ministerio do Interior impulsada pola SGSICS (grupos técnicos de traballo, xornadas de formación en materia H2020 para órganos dependentes…etc.).
 • E en Foros tecnolóxicos a nivel nacional e internacional, por exemplo:
  • ENLETS - European Network of Law Enforcement Technology Services.
  • IFAFRI - International Forum to Advance First Responder Innovation.
  • PASAG - Horizon 2020 Protection And Security Advisory Group.
  • SRIEE - The Security Research, Innovation and Education Events.
 • Interlocutor idóneo do Ministerio do Interior, no ámbito I+D+i. Participación como expertos e interlocutores en WHORKSHOPS, SMI2G (Security Mission Information and Innovation Group), SER3M, Xornadas Policías Locais, Xornadas CDTI, Xornadas ISDEFE, Xornadas Seguridade e Defensa I+D+i en Segovia, Asistencia a Xornadas Preparatorias para a Defensa para a procura de tecnoloxías duais…etc.
Imaxe dron, cámara e móbil

Beneficios

Grazas á investigación, desenvolvemento e innovación

 • Identificación de oportunidades de financiamento de proxectos de carácter tecnolóxico para a Seguridade.
 • Unificación de procedementos para a presentación e tramitación de propostas.
 • Creación de sinerxías entre os distintos departamentos do Ministerio do Interior en materia de innovación e prospectiva tecnolóxica.