Proxectos: Bases de Datos de Seguridade

Proxectos en curso

Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID)

O SAID é unha base nacional de impresións dactilares, onde se gravan as pegadas latentes recollidas nos escenarios dos delitos, así como as dactilares dos detidos apuntados. O seu obxectivo principal é a investigación de delitos.

Os seus obxectivos son: permitir o intercambio da información relativa a impresións dixitais que sirva como apoio á resolución de investigacións, a nivel nacional, favorecer a coordinación e colaboración policial para a resolución de delitos e permitir tamén o intercambio con países da UE e terceiros países.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unión Europea

Base de Datos Policial de Patróns de AND

Constitúe unha base de datos de carácter nacional na que todas as Institucións participantes gravan os perfís xenéticos obtidos a partir das mostras recollidas nos escenarios dos delitos, e os perfís xenéticos de orixe coñecida, obtidos da análise de mostras tanto para a investigación e investigación de delitos, como para os procedementos de identificación de restos cadavéricos ou persoas desaparecidas.

Os perfís introducidos na base de datos compáranse cos de todos os Corpos, e en caso de coincidencia iníciase un protocolo de colaboración.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unión Europea
 • Ministerio de Xustiza

Sistema Europeo de Intercambio de Datos de Vehículos (EUCARIS)

A consulta Prüm EUCARIS permite o intercambio de datos de vehículos e os seus propietarios entre as diversas policías a nivel europeo, como apoio á profundización da cooperación policial transfronteiriza, en particular en materia de loita contra o terrorismo, a delincuencia transfronteiriza e a migración ilegal.

EUCARIS facilita unha resposta rápida á solicitude de información a través da matrícula ou do número de bastidor dun vehículo.

Outros servizos que facilita o servidor EUCARIS son:

   - VAT: Evitar a fraude no IVA na compravenda de vehículos. A Axencia Tributaria a través da ONIF é quen utiliza este servizo.

   - CBE: Posibilitar a tramitación de multas cando sexan cometidas en países europeos onde o vehículo non está matriculado. A DXT é quen utiliza este servizo.

Puntos de contacto de España na páxina de EUCARIS.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • Unión Europea
 • DXT. Dirección Xeral de Tráfico

Sistema Automático de Identificación Balística (SAIB)

Consiste en dúas bases de datos, distribuídas na Comisaría Xeral de Policía Científica da Policía Nacional e no Servizo de Criminalística da Garda Civil, conectadas entre si. Desta maneira todos os elementos balísticos do territorio nacional atópanse almacenados no sistema e poden ser consultados por ambos os corpos policiais.

Cada vez que un novo elemento balístico introdúcese no sistema, automaticamente realízase unha consulta cruzada e simultánea a ambas as bases de datos.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Persoas Desaparecidas e Cadáveres sen Identificar

O sistema recolle os datos de todos os cadáveres e restos humanos sen identificar recolleitos polas Forzas e Corpos de Seguridade españois, así como todas as denuncias de persoas desaparecidas, e compáraos.

En caso de achar algunha coincidencia comunícase aos Corpos implicados e iníciase un protocolo de colaboración, permitindo resolver investigacións relacionadas con persoas desaparecidas.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
Recoñecementos
 • Mellor aplicación tecnolóxica, científica e/ou traballo de campo, 2017
 • Mellor aplicación tecnolóxica, científica e/ou traballo de campo, 2017

Alerta Temperá por Nenos Desaparecidos

Con este sistema preténdese xerar alertas e avisos co fin de solicitar a colaboración da poboación, nos casos de menores que desaparecesen baixo unhas circunstancias moi definidas. Desta forma poderíase obter información útil para achar ao menor no tempo máis curto posible.

O contido destas alertas e avisos virá determinado polas denuncias xeradas polas Forzas e Corpos de Seguridade de menores desparecidos, a condición de que cumpran uns requisitos específicos.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Intercambio Telemático de Requisitorias con Xustiza

Con este sistema preténdese automatizar o envío desde os xulgados e tribunais ás Forzas e Corpos de Seguridade as Requisitorias, Medidas Cautelares e Sentenzas Firmes que hoxe se reciben en papel.

Con iso, preténdese favorecer o intercambio de información entre o Ministerio de Xustiza e as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, que sirva como apoio á resolución de investigacións.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Ministerio de Xustiza

LexNet

LexNet é unha plataforma do Ministerio de Xustiza para o intercambio seguro de información entre os órganos xudiciais e unha gran diversidade de operadores xurídicos que, no seu traballo diario, necesitan intercambiar documentos xudiciais evitando o teléfono, o fax ou o correo electrónico.

As Forzas e Corpos de Seguridade do Estado integraron os seus sistemas de xestión de denuncias e ateigados para que automaticamente, unha vez xeradas, comuníquense coa citada plataforma vía servizo web con comunicacións seguras.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Ministerio de Xustiza

Centro de Compensación de Datos: Intercambio de Rexistros Policiais

Para unha correcta actuación das distintas FFCCSE, precísase dispor dunha información actualizada, fiable e facilmente accesible relativa aos antecedentes policiais dos suxeitos baixo investigación.

O obxectivo do Centro de Compensación de Datos é proporcionar unha plataforma que permita o intercambio de información relativa a antecedentes policiais entre as distintas Forzas e Corpos de Seguridade.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Mossos d´Esquadra

Centro de Compensación de Datos: DNI

O sistema permite á Garda Civil coñecer en tempo real a información do DNI das persoas investigadas ou que realizan trámites ante ese Corpo, o que supón unha mellora na eficacia das actuacións e sobre todo na eficiencia, aforrando numerosos custos de xestión interna para realizar unhas consultas que anteriormente había que facer en papel.

O seu uso está limitado ás aplicacións de denuncias e utilízase a mesma infraestrutura tecnolóxica que para o intercambio de antecedentes, o Centro de Compensación (CdC).

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Centro de Compensación de Datos: Armas

O coñecemento compartido e en tempo real de que armas dispoñen as persoas investigadas, así como a quen pertence cada arma é básico para a resolución dos delitos, así como para a prevención de actividades delituosas, por exemplo no caso da violencia de xénero. O sistema permite que a Policía Nacional consulte a información almacenada no rexistro de armas propiedade da Garda Civil.

Úsase a mesma tecnoloxía que para o intercambio de antecedentes e DNI, o Centro de Compensación.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Centro de Compensación de Datos: Embarcacións

O coñecemento compartido e en tempo real de que embarcacións dispoñen as persoas investigadas, así como a quen pertence cada embarcación é básico para a resolución dos delitos, así como para a prevención de actividades delituosas. O sistema permite que a Policía Nacional consulte a información almacenada no rexistro de embarcacións propiedade da Garda Civil.

Úsase a mesma tecnoloxía que para o intercambio de antecedentes e DNI, o Centro de Compensación.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Sistema contra a Fraude de Vehículos Subtraídos e Indemnizados

O Sistema ten como obxectivo detectar e impedir a fraude no cobro de pólizas de seguros de vehículos subtraídos e que xa foron indemnizados.

Para iso pon a disposición dos organismos Policiais que sexan usuarios da Base de Datos de Señalamientos Nacionais (BDSN), a información necesaria para detectar e impedir a fraude no cobro de pólizas de seguro, automatizando procesos informáticos que garanten a entrega dos vehículos subtraídos e indemnizados que se recuperen aos seus lexítimos propietarios.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • UNESPA: Unión Española de Entidades Aseguradoras

Plataforma de Análise de Datos BDSN-DXT

O sistema ten a finalidade de mellorar a calidade dos datos da Base de Datos de Señalamientos Nacionais/Sistema de Información Schengen (BDSN/SIS) e de dar soporte para a detección e análise de posibles matriculacións ou rematriculaciones irregulares de vehículos, a través de verificacións realizadas sobre os números de bastidor.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra
 • DXT. Dirección Xeral de Tráfico
 • Unión Europea

Sistema de Identificación e Localización Automática de Vehículos (Proxecto SILVA)

O obxectivo do proxecto SILVA é a creación dun sistema de información que incorpore os datos facilitados polas cámaras de lecturas de matrículas actuais e as que se puidesen instalar no futuro e xestione a información recollida coas diferentes Bases de Datos de uso policial, de acordo ao marco legal, para a súa utilización de por parte das FFCCSE, contribuíndo a un aumento da eficacia policial no esclarecemento dos delitos e a obtención e achega de probas, en aras de aumentar a seguridade cidadá.

Usuarios
 • Corpos de Emerxencias e Seguridade

Histórico de Proxectos

Basee de Datos de Bandas Xuvenís

Trátase dunha aplicación e unha base de datos para recoller información relativa aos membros de bandas xuvenís.

A base non contén información identificativa de carácter persoal, e ten como obxectivo apoiar as investigacións relacionadas con accións de bandas xuvenís dos servizos de Información de Garda Civil e de Policía Nacional e manter estatísticas actualizadas, representadas por gráficos e mapas territoriais.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Unión Europea

Estandarización e Mantemento de Táboas de Seguridade

O sistema ten como obxectivo estandarizar e homologar as diferentes codificacións e táboas para que sexan utilizadas polas distintas aplicacións que se desenvolvan no ámbito da seguridade e a creación dun repositorio central con estas táboas, accesible a todos os posibles usuarios potenciais.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra