Proxectos: Xestión de Aplicacións e Portais Web Ministeriais

Proxectos en curso

Procesos Electorais e Partidos Políticos

Comprende o conxunto de actividades orientadas ao desenvolvemento, implantación e mantemento das aplicacións que dan soporte á Subdirección Xeral de Procesos Electorais para a xestión de procesos electorais e partidos políticos, prestando soporte e mantemento correctivo, preventivo e adaptativo das aplicacións vixentes.

Así mesmo, iniciáronse os traballos para desenvolver unha aplicación integral e centralizada que permita unificar as funcionalidades actualmente disgregadas en distintas aplicacións.

Usuarios
 • Ministerio do Interior

Protección Internacional

Para atender as demandas en materia de protección internacional da Oficina de Asilo e Refuxio (OAR), requírese dispor dunha aplicación que xestione o ciclo de vida completo dos expedientes de solicitude de protección internacional, apátridas e refuxiados, desde a gravación das entrevistas aos solicitantes á emisión da resolución pasando pola instrución e tramitación de cada expediente.

Trátase dunha aplicación de alta seguridade.

Usuarios
 • Ministerio do Interior
 • Corpo Nacional de Policia
 • Outros Organismos con Competencias en Materia de Protección Internacional

Atención ás Vítimas do Terrorismo

Comprende o conxunto de tarefas orientadas ao desenvolvemento, implantación e mantemento das aplicacións que dan soporte á Dirección Xeral de Vítimas do Terrorismo para a xestión dos procesos de atención ás vítimas do terrorismo, prestando soporte e mantemento correctivo, preventivo e adaptativo das aplicacións vixentes.

Usuarios
 • Ministerio do Interior
 • Dirección Xeral de Apoio ás Vítimas do Terrorismo

Portais Web

Desenvolvemento, implantación e mantemento dos portais Web do Ministerio do Interior:

 • Intranet do Ministerio do Interior
 • Intranet de prensa
 • Sede electrónica do Ministerio do Interior
 • Portal Web do Ministerio do Interior
 • Web de cada proceso electoral
 • Portal web de información electoral histórica
 • Portal web do CNPIC
Usuarios
 • Ministerio do Interior

Aplicacións de Soporte á Xestión Administrativa

Comprende o conxunto de actividades orientadas ao desenvolvemento, implantación e mantemento das aplicacións que dan soporte á Xestión Administrativa do Ministerio do Interior, con funcionalidades moi diversas:

 • Control de documentación
 • Xestión de contrasinais
 •  Inventario de bens
 • Entradas de Rexistro
 • Remisión de información para coñecemento
 • Estado de tramitación de todos os expedientes abertos dun cidadán co Ministerio do Interior, etc.
Usuarios
 • Ministerio do Interior

Defensor do Pobo

A aplicación Defensor centraliza as reclamacións do Defensor de Pobo relacionadas co Ministerio do Interior e das sentenzas que afectan a área de competencia do Ministerio, así como a xestión da lexislación e dos convenios das Comunidades Autónomas relacionados co Ministerio do Interior.

Desde a SGSICS préstase soporte e mantemento correctivo, preventivo e adaptativo da aplicación vixente.

Usuarios
 • Ministerio do Interior
 • Defensor do Pobo