Proxectos: Infraestrutura TIC do Ministerio

Proxectos en curso

Soporte TIC a Usuarios

Esta actividade comprende o conxunto de traballos relacionados coa atención ao usuario e a provisión de soporte no relativo ao medios TIC (equipamento fixo e móbil) e ás aplicacións informáticas proporcionadas no Ámbito da Subsecretaría do Interior e dalgúns dos seus Centros Directivos, incluíndo o apoio ao usuario no uso dos devanditos medios e aplicacións, co obxectivo de facilitar o soporte tecnolóxico aos usuarios e proporcionar un punto claro de referencia cara a onde dirixir as súas peticións dependendo da súa natureza.

Usuarios
  • Ministerio do Interior

Infraestrutura de Sistemas

Traballos relacionados coa posta en produción e mantemento de servizos informáticos no Ámbito da Subsecretaría do Interior e dalgúns dos seus Centros Directivos, incluíndo a xestión dos Centros de Proceso de Datos (principal e respaldo) e a sala técnica, cos seguintes obxectivos:

  • Desenvolver e implementar os sistemas de información que require o Ministerio para o desenvolvemento da súa función pública.
  • Optimizar o uso das infraestruturas TI mediante solucións dinámicas e flexibles e cunha relación óptima de custo-eficacia.
  • Impulsar a innovación nos servizos informáticos.
Usuarios
  • Ministerio do Interior

Infraestrutura de Comunicacións

Implantación, mantemento e mellora das redes e medios de comunicacións, co obxectivo de dotar de servizos de voz e datos de calidade ás sedes dependente da Subsecretaría e proporcionar a conectividade das devanditas sedes co resto de sedes do Ministerio e rede SARA.

Usuarios
  • Ministerio do Interior

Plan de acción para a Transformación Dixital no Ministerio

En virtude das competencias establecidas polo Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos e en cumprimento da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, a Comisión Ministerial para a Administración Dixital (CMAD) do Ministerio do Interior puxo en marcha a elaboración do Plan de Acción de Transformación Dixital (PATD) departamental.

Usuarios
  • Ministerio do Interior