Proxectos: Seguridade

Proxectos en curso

Sistema Integral de Violencia de Xénero (VioGen)

O sistema VioGen permite a gravación das denuncias e todos os feitos coñecidos relacionados coa violencia de xénero, a xeración dos informes de valoración do risco e o seguimento dos casos, co obxectivo de previr e protexer ás vítimas dos seus agresores, a partir das estimacións do risco da vítima en función dos niveis de perigo que foron sinalados por parte dos axentes no Sistema.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Funcionarios de Prisións
 • Policía Foral
 • Mossos d´Esquadra
 • Consello Xeral de Poder Xudicial
 • Ministerio de Igualdade

Sistema de Información en Mobilidade para Alertas de Seguridade Cidadá

Con “Alertcops”, un cidadán pode comunicar, de forma directa, un feito do que é vítima ou testemuña ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FFCCSE), utilizando un terminal móbil “smartphone”. Dende esta mesma canle, as FFCCSE poden manter unha conversación de mensaxería instantánea, “chat”, co cidadán mantelo informado sobre o tratamento de esta alerta. A plataforma SIMASC está integrada na arquitectura de comunicacións doutros centros de xestión de alertas (091 e 062).

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
Recoñecementos

AlertPIC

Desde a SGSICS liderouse o desenvolvemento, implantación e despregamento dunha iniciativa exposta polo Centro Nacional para a Protección de infraestruturas Críticas (CNPIC) para a posta en marcha dunha ferramenta colaborativa que permita a interacción entre CNPIC, INCIBE e os operadores.

Tomando como base o conxunto de capacidades e o modelo de servizo de AlertCops, construíuse un sistema colaborativo de mensaxería instantánea en app e web denominado AlertPIC.

Usuarios
 • CNPIC: Centro Nacional para a Protección das Infraestruturas Críticas
 • Instituto Nacional de Ciberseguridade
 • Operadores: Nove dos principais sectores nacionais de produción e 150 operadores críticos.
Recoñecementos
 • Desenvolvemento da Sociedade da Información, 2014
 • Desenvolvemento da Sociedade da Información, 2014

AlertMIR

Desde a SGSICS liderouse o desenvolvemento, implantación e despregamento dunha iniciativa para a posta en marcha dunha ferramenta colaborativa de mensaxería instantánea segura, en app e web, para uso interno do MIR.

Tomando como base o conxunto de capacidades e o modelo de servizo de AlertCops, construíuse un sistema colaborativo de mensaxería instantánea denominado AlertMIR.

Usuarios
 • Ministerio do Interior

Sistema de Xestión de Crise

O sistema facilita o seguimento en tempo real de situacións de crises que, pola súa especial transcendencia e impacto na seguridade nacional, é necesario realizar un seguimento constante das mesmas co obxectivo de dispor de información suficiente como apoio á toma de decisións ou divulgación de datos estatísticos.

Exemplos de situacións de crises que poderían considerarse son unha folga xeral, eleccións xerais, etc.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Ministerio do Interior, Secretaría de Estado de Seguridade

Programa Estatístico de Seguridade

O sistema recibe os informes de actuacións policiais mensuais de todos os Corpos e grávaos nun sistema estatístico que permite xerar informes por tipos de delitos, por zonas, por Corpo, servir de apoio para a resposta a preguntas parlamentarias, etc.

Co sistema xérase a estatística policial agregada, de forma que a información contida nos informes resultantes sirva como base para a toma de decisión.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Policía Foral
 • Ertzaintza
 • Mossos d´Esquadra

Matrículas Reservadas

A asignación de matrículas de carácter reservado está regulado pola Secretaría de Estado de Seguridade, a cal asigna un carácter reservado a aquelas matrículas de vehículos que pola seguridade dos seus propietarios ou usuarios, así o requiran e con ámbito nacional.

A aplicación informática dá soporte á devandita Instrución, permite a xestión das devanditas matrículas desde a súa solicitude á Secretaria de Estado de Seguridade por parte do Organismo ou Corpo que a solicita, ata a súa asignación, denegación ou baixa da mesma.

Usuarios
 • Ministerio do Interior, Secretaría de Estado de Seguridade

Conselleiros e Agregados

Os Conselleiros e Agregados son os representantes do Ministerio do Interior nun determinado país.

A aplicación de conselleiros e agregados permite Seguridade no envío dos datos, a través dunhas canles de comunicación seguros mediante procedementos normalizados, coas diferentes unidades do Ministerio do Interior, sistematizar a recollida de información das actividades Realizadas, conseguir un mellor control económico das devanditas actividades por xeografía/país e poder realizar unha avaliación do rendemento das Consellerías de Interior.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • CITCO. Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado

Aplicación de Xestión de Fondos de Retorno e Fronteiras

O sistema encárgase de dar soporte á xestión dos Fondos de Fronteiras Exteriores, cuxa finalidade é mellorar o control e a vixilancia das fronteiras da Unión europea e dos Fondos de Retorno, destinado a políticas de retorno dos inmigrantes de terceiros países en situación de residencia ilegal, ambos os eles, incluídos no Programa Marco Solidariedade da Unión Europea.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Ministerio do Interior, Secretaría de Estado de Seguridade
 • Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación
 • Ministerio de Traballo e Inmigración

Sistema de Xestión Documental de Normativa

O sistema facilita a xestión de documentación que realiza a área de Normativa e Informes do Gabinete de Coordinación e Estudos da Secretaría de Estado de Seguridade.

Permite a dixitalización e almacenamento dos distintos documentos cos que traballa a área: informes, modificacións de leis, resolucións, etc.

Usuarios
 • Ministerio do Interior, Secretaría de Estado de Seguridade

Tempobox

O sistema permite que os membros do dominio obteñan unha plataforma segura sobre a cal compartir arquivos de forma sinxela e segura a través da súa plataforma ECM tanto dentro da propia organización como con partners e clientes.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Policía Foral

Dixitalización dos Libros de Secretaría de Estado de Seguridade (DILISES)

DILISES enmarca baixo un mesmo proxecto as aplicacións informáticas que permitirán dar o formato dixital aos seguintes libros que, actualmente e en formato papel, son de obrigada utilización nas dependencias da Policía Nacional e da Garda Civil: Libro de Dilixencias de Identificación, Libro de Rexistro e Custodia de Detidos, Libro de Rexistro e Custodia de Menores, Libro de Rexistro de Menores e Incapaces en Situación de Risco.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Programa de Xestión de Inspeccións (PROGESIN)

PROGESIN é un programa orientado a facilitar a xestión, comunicación e estandarización das inspeccións levadas a cabo pola Inspección de Persoal e Servizos de Seguridade (IPSS) da Secretaria de Estado de Seguridade, ás FFCCSE.

En consecuencia, configúrase como un instrumento de apoio para os Inspectores-Auditores que lles permitirá optimizar os procesos que actualmente realizan así como mellorar o tratamento dos datos recolleitos.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Plan Nacional de Dereitos Humanos (DDHH)

Aplicación que permite almacenar nunha base de datos as actuacións irregulares das FFCSE, respecto ao tratamento das persoas detidas ou baixo custodia policial. Para iso, utilizarase unha aplicación web na que as FFCCSE introducirán eses datos.

Esta aplicación permitirá: almacenar na base de datos a información xenérica (non datos persoais) dos funcionarios que participen nesas actuacións e das vítimas. Ademais, apoiándose na información anterior, permitirá a elaboración automática de informes e estatísticas.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas

O fin principal do Plan céntrase en concienciar a menores e mozos en colexios e institutos sobre os posibles problemas que lles poidan acontecer relacionados con drogas, violencia doméstica, acoso, seguridade na rede, etc.

O sistema de información de apoio implantado consiste nun repositorio común, no cal os axentes titores que forman parte do Plan Director, poden compartir e obter materiais e información non só relativos ao uso das novas tecnoloxías, senón tamén os relacionados co resto de temáticas implicadas no Plan Director.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Centros de Coordinación Policial e Aduaneira (CCP/CCPA)

Os Centros de Cooperación Policial e Aduaneira (CCPA) permiten unha colaboración eficaz cos servizos encargados das misións de policía e de aduana de Francia e Portugal. Estes centros acollen persoal e axentes de ambos os países.

O obxectivo dos CCPA é favorecer o bo desenvolvemento da cooperación transfronteiriza e, en particular, loitar contra a inmigración irregular, a delincuencia fronteiriza, a prevención das ameazas contra a orde pública e os tráficos ilícitos.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Ministerio do Interior
 • Mossos d´Esquadra
 • Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira
 • Ertzaintza
 • España
 • Francia
 • Portugal
 • Marrocos

Implementación do Novo CPD de "O Pardo"

A arquitectura deste CPD deseñouse para un funcionamento en modelo activo-activo con respecto ao CPD actual de “Las Rozas”.

Isto significa que en ambos os CPDs os servizos TIC préstanse simultaneamente de forma balanceada, pero cunha peculiaridade: en caso dun incidente grave comprometese os sistemas de información dun Centro, de forma practicamente automatizada o outro Centro asumiría o 100% dos servizos sen que a afectación fose perceptible para os usuarios dos servizos.

Usuarios
 • Ministerio do Interior, Secretaría de Estado de Seguridade

Servizo Centralizado de Capacidades Ciber para a Seguridade (SCS-SES)

Baséase en ofrecer ás FFCCSE un pool de capacidades e ferramentas relacionadas coa ciberseguridade, coordinado, optimizado e mantido de forma centralizada desde a SES, no que se inclúe a provisión de materiais, licenzas, instalacións, configuracións, optimización, documentación e formación permitindo así que as unidades policiais poidan desempeñar as súas funcións operativas sen menoscabar as súas capacidades e orzamentos.

O pool de capacidades de uso común por FFCCSE, comeza coa implantación de tres ferramentas tecnolóxicas: Vixilancia Dixital, Investigación Dixital e Visión Artificial.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil

Comunicación de Voo de Aeronave Pilotada por Control Remoto (RPA)

Con este sistema preténdese ofrecer ao cidadán a posibilidade da comunicación vía telemática ao Ministerio do Interior das operacións de aeronaves pilotadas por control remoto sobre aglomeracións de edificios en cidades, pobos ou lugares habitados ou reunións de persoal ao aire libre.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Sede Electronica
 • Ministerio de Xustiza

Grupo de Traballo de Sistemas Drones – Antidrones - SES

O obxectivo da iniciativa sobre drones céntrase na localización e coordinación de todos os actores estatais e internacionais, tanto do sector público como privado, ao obxecto de unificar coñecementos e criterios, co fin último de desenvolver un sistema piloto que, no seu primeiro estadío, sexa capaz de minimizar os potenciais perigos que poden acompañar ao uso malintencionado desta tecnoloxía.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Casa Real
 • Ministerio do Interior
 • Goberno de España
 • A Moncloa

Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+i)

O Real Decreto 734/2020, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior, establece que a SGSICS é a encargada de “Acordar, coordinar, executar e levar a cabo calquera outra acción necesaria relativa á participación en proxectos europeos de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en materia de seguridade de acordo coas instrucións do Secretario de Estado”, así como de “Dirixir o Centro Tecnolóxico de Seguridade (CETSE) como órgano de implementación das funcións específicas desta Subdirección e das políticas de I+D+i do órgano Directivo”.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Ministerio do Interior
 • CNPIC: Centro Nacional para a Protección das Infraestruturas Críticas
 • CITCO. Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado

Histórico de Proxectos

Alerta Temperá NRBQ

O sistema permite o envío e recepción, a través da rede Europa de comunicacións TESTA, de alarmas sobre o roubo de explosivos, armas e material NRBQ (Nuclear, Radioactivo, Biolóxico, Químico) entre os países europeos, cando detrás do feito sospéitese que hai unha organización terrorista.

Usuarios
 • España
 • Portugal
 • Alemaña
 • Europol

Modernización do Centro de Mando de Seguridade de Moncloa (CEMAS)

O Centro de Mando de Seguridade (CEMAS), con servizo permanente 24 horas, ten ao seu cargo a coordinación e execución en tempo real dos dispositivos, plans de seguridade, emerxencias e atención telefónica, informa, comunica, centraliza e coordina toda a actividade técnico-operativa, tanto con persoal do Departamento de Seguridade de Presidencia do Goberno como con diversos organismos e institucións relacionadas a seguridade.

A modernización do CEMAS comprende un proxecto global por fases para a actualización dos sistemas, deseño e tecnoloxías do Centro que logren asegurar a súa operatividade no futuro.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Garda Civil
 • Goberno de España
 • A Moncloa
 • Departamento de Seguridade da Presidencia do Goberno

Safe City Ceuta

O proxecto consiste na implantación de diversos sistemas tecnolóxicos e de seguridade na Cidade Autónoma de Ceuta para o impulso do proxecto de Cidade Segura (SafeCity).

O obxectivo final é o emprendemento do conxunto de medidas que permitan potenciar a seguridade cidadá e a axuda na toma de decisións en puntos de interese en Ceuta, en particular, a través da subministración, instalación e configuración de elementos de seguridade, tanto tecnolóxicos como físicos para o seu uso por parte dos distintos actores competentes en seguridade (policía local, policía nacional) que operan na Cidade Autónoma.

Usuarios
 • Corpo Nacional de Policia
 • Policía Municipal de Ceuta
 • Cidade Autonoma de Ceuta
Recoñecementos
 • Premio ASIS Internacional 2019 á mellor instalación de Seguridade en España
 • Premio ASIS Internacional 2019 á mellor instalación de Seguridade en España