Avise Legal CETSE

Avise Legal

Aquesta pàgina web /publico/cetse/cetse.html i els dominis i directoris que inclou (d'ara endavant conjuntament denominats "Portal") complixen la funció d'informació general i d'atenció al ciutadà en els termes establits en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà. Dins dels límits de l'esmentat article 4 del Reial decret 208/1996, els continguts del Portal tenen caràcter merament informatiu, sense que puga derivar-se d'ells efecte jurídic vinculant algun.

Es prohibix la reproducció total o parcial dels continguts d'esta Web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització, excepte en les pàgines en les quals s'indica expressament una altra circumstància.

La informació continguda en esta Web procedix de fonts públiques. El CETSE no es fa responsable dels danys i perjuís que poguera ocasionar la utilització de les informacions i les ferramentes contingudes en el seu Portal. A fi de mantindre actualitzada la informació publicada en el Portal, els seus continguts podran ser modificats o corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana comprovar la seua vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

El CETSE es responsabilitza exclusivament de les contestacions que es realitzen a través de la direcció de correu electrònic corresponent a este Centre.

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix /publico/cetse/avisoLegal.html, vincularan a qualsevol agent reutilisador pel mero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre , pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público estatal, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. La reutilización autorizada incluye, a modo ilustrativo, actividades como la copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación y combinación de la información.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació de el sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació sigui quin sigui el seu suport material o electrònic així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent-hi, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i baix qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions Generals per a la Reutilització

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

  • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: CETSE".
  • Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.
  • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el CETSE reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es duga a terme amb ella.
  • Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització baix el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

El CETSE no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilisadors ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

El CETSE no garantix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'Agent Reutilisador

L'agent reutilisador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.