Projectes: Sistemes de Comunicacions

Projectes en curs

Sistema de Radiocomunicacions Digitals d'Emergència de l'Estat

La Xarxa SIRDEE (Sistema de Radiocomunicacions Digitals d'Emergència de l'Estat) és una xarxa de radiocomunicacions tipus “Trunking digital”, xifrada d'extrem a extrem, construïda sobre tecnologia TETRAPOL, que permet a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i altres Organismes dependents de l'Administració General de l'Estat amb competències en seguretat i emergències realitzar comunicacions segures de veu i de dades en tot el territori nacional.

Usuaris
  • Cos Nacional de Policia
  • Guàrdia Civil
  • Altres cossos d'emergències i seguretat

Servei Unificat de Comunicacions per a Policia Nacional i Guàrdia Civil

Consisteix en la contractació del conjunt de serveis de telecomunicacions fixes i mòbils, veu i dades per a Policia Nacional i Guàrdia Civil. També inclou serveis relacionats amb altres xarxes i accés a xarxes públiques i privades (nacionals i internacionals), salvaguardant els requeriments de disponibilitat i seguretat d'accés als sistemes i informació intercanviada que afecte els interessos de seguretat de l'Estat.

Usuaris
  • Cos Nacional de Policia
  • Guàrdia Civil